มีเว็บไซต์เพียงข้ามคืน

เพิ่มเพื่อน

สอบถามเพิ่มเติม

  086-311-0482

  anuchaweb@gmail.com

 

สถานที่จดทะเบียน และ เอกสารที่ใช้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์
1. สำนักงานแห่งใหญ่ของสถานประกอบการตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ  ให้ยื่น  ณ  สำนักงานเขตที่สำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่
2. สำนักงานแห่งใหญ่ของสถานประกอบการตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  ให้ยื่น  ณ  สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เมืองพัทยา  เทศบาล หรือองค์การบริการส่วนตำบลที่สำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่
3. ถ้าสำนักงานแห่งใหญ่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจตั้งอยู่ในต่างประเทศ และมาตั้งสำนักงานสาขาเพื่อประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งในเขตท้องที่ใดก็ให้จดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ในเขตท้องที่นั้น

เอกสารที่ใช้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
2. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
(แบบ ทพ.)  (ตัวอย่างการกรอก แบบ ทพ.)
3. รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์  (เอกสารแนบ แบบ ทพ.)  กรอก 1 ใบ ต่อ 1 เว็บไซต์ (ตัวอย่างการกรอก เอกสารแนบ แบบ ทพ.)  
4. เอกสารการจดโดเมนเนม (กรณีที่มีเว็บไซต์  และชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนม ต้องเป็นชื่อผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์)
5. Print หน้าแรกของเว็บไซต์ , สินค้า/บริการที่ประกอบพาณิชยกิจ และวิธีการสั่งซื้อสินค้า/บริการ วิธีการชำระเงิน วิธีการส่งสินค้า
6. แผนที่ตั้งการประกอบพาณิชยกิจ
7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (กรณีจดในนามนิติบุคคล)
8
หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เจ้าบ้าน (เอกสารเพิ่มเติม)
1. 
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือ สัญญาเช่า
2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของสถานที่ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ เอกสารสิทธิ์ที่แสดงว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ เข้ามาตั้งสาขาดำเนินกิจการในประเทศไทย ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม
1. สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
2. หนังสือแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการในประเทศไทย 
    2.1 ใบอนุญาตทำงาน (กรณีผู้ดำเนินกิจการเป็นคนต่างด้าว)  
    2.2 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือหนังสือรับรองการใช้สิทธิ (ถ้ามี)

*** อธิบายรายละเอียดเอกสารประกอบคําขอการจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลง และยกเลิก  (คลิกที่นี่)

แนวปฏิบัติการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1. การยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 1 คำขอต่อ 1 เว็บไซต์ หรือ ร้านค้าออนไลน์
2. ต้องมีร้านค้าออนไลน์แล้ว โดยมิใช่มีแต่ชื่อเว็บไซต์ หรือ ชื่อร้านค้า
3. เป็นร้านค้าหรือประกอบพาณิชยกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ 4 ประเภทตามที่กฎหมายกำหนด
4. ไม่ใช่เว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่สามารถซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์นั้น ๆ
5. การซื้อขายสินค้า/บริการผ่านทางเว็บไซต์หรือ Social Media เช่น Facebook  ที่เป็นการทำการค้าโดยปกติ  ถือเป็นการซื้อขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ และนำเลขทะเบียนแสดงบนหน้าร้านค้าออนไลน์  
6. กรมฯ จะอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง DBD Registered เฉพาะร้านค้าออนไลน์ที่เป็นเว็บไซต์และมีโดเมนเนมเป็นของตนเอง ไม่รวมสื่อออนไลน์อื่น

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์  ดังนี้
- ตั้งใหม่ 50 บาท
- เปลี่ยนแปลงรายการ ครั้งละ 20 บาท
- เลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท

หมายเหตุ 
-   
ตัวอย่างใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

2009-2001

บัวหลวง ไอแบงค์ กรุงไทย ออนไลน์ กสิกรไทย ไซเบอร์แบงค์กิ้ง ไทยพาณิชย์ อีซี่เน็ต ทหารไทย อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง

AnuchaWeb.com

 วันนี้ 92 คน

 เมื่อวาน 149 คน

 เดือนนี้ 2945 คน

 ทั้งหมด 1065324 คน